Avukat

Avukat Kimdir? Nasıl Olunur? Alabileceğiniz Hizmetler Nelerdir?

Bir baroya kayıtlı olan,  mahkemeler nezdinde müvekkillerinin haklarını korumak adına müvekkillerini temsil eden ve hukuki danışmanlık hizmeti veren kişilere denir.

Hukuk hizmeti temsil ve danışmanlık faaliyeti olarak iki şekilde yürütülür.  Avukatlar  temsil faaliyeti kapsamında mahkemeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde müvekkillerini  vekaleten temsil ederler. Müvekkillerinin işlemlerini vekalet akdine dayalı olarak gerçekleştirirler.  Avukatın vatandaşı  temsil edebilmesi için öncelikle noterden düzenlenmiş bir vekalete sahip olması gerekir. 

Vekaletname verilirken hangi işlem için verilecekse o işlem yazılır. Dava vekaletnamesi ile kurum ve kuruluşlarda işlem yapma yetkisi içeren vekaletname farklıdır. Vekaletname de hem dava hem de kurumlarda işlem yapma yetkisi de tanınabilir.  Vekillere verilen dava vekaletname sadece o dava için geçerli bir vekaletname olabileceği gibi genel dava vekaletnamesi  de olabilir. Genel dava vekaletnamesi verilse dahi  bu genel dava vekaleti bazı davalarda geçerli değildir. Yani kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında genel dava vekaletnamesi yeterli olmamaktadır.

Örneğin  boşanma davası için verilen vekaletnamenin boşanmaya dair dava açma yetkisini içermesi gerekmektedir. Aksi halde genel dava vekaletnamesi ile boşanma davası açılamaz.

Avukat tarafından hizmet verilen bir diğer husus ise hukuki danışmanlık hizmetidir. Hukuki danışmanlık hizmetinin kapsamı oldukça geniştir. Yani herhangi bir  sözleşme kapsamında verilecek danışmanlık hizmeti olabileceği gibi başka konularda da danışmanlık hizmeti verilebilir.

Müvekkil vekilleri tarafından verilen danışmanlık hizmeti ücrete tabidir. Yani danışmanlık hizmeti ücretini Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret tarifesine göre uygular. 2021 yılı için avukata büroda sözlü danışma ücreti saat başına 540 TL’dir.  Avukatlar tarafından yazılan ihtarname, ihbarname ve kira sözleşmesi düzenleme ücretleri de ayrı bir ücrete tabidir.Vekillerin vermiş olduğu hukuki danışmanlık ve dava ücretleri için Barolar tarafından tavsiye niteliğinde ücret çizelgesi belirlenmektedir. Davanın çeşidine göre dava ücretleri de farklılık göstermektedir.

Adana Avukat

Adana avukatları Adana ilinde bulunan Adana Barosuna bağlı hizmet veren avukatlardır. Adana Barosu’da Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı şekilde bulunmaktadır. Kendi adına ya da başkası adına sigortalı olarak çalışsa dahi bütün avukatların bağlı olduğu bir baro bulunur.  Her ilde yer alan barolarda Ankara’da bulunan Türkiye Barolar Birliği’ne bağlıdır.

Adana avukatlarının ücret tarifesi ise her yıl Adana Barosu tarafından belirlenmektedir. Bu ücret tarifesine göre yapılan işin bedeli müvekkilden istenir. Adana Avukatlarının hukuk büroları çoğunluğu seyhan ilçesinde bulunur.  Adana avukatlık ve hukuk büroları seyhan Adana’da bulunmaktadır.

Avukatlar hizmet verdikleri işlerin karşılığında ücret talep ederler. Avukatların hizmet şekli danışmanlık yani hukuki yardım  ve mahkemelerde temsil olarak iki yönlü bir şekilde karşımıza çıkar. Avukatlar yaptıkları iş karşılığı alacak oldukları ücretler için Barolar tarafından yayınlanan ücret tarifesini dikkate alırlar. Adana avukatları hizmet verecekleri işler için avukatlık ücret sözleşmeleri de düzenlemektedirler. Şimdi Avukatlık sözleşmelerini ele alacağız.

Adana Avukatları Sözleşmeleri

Avukatlık Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Adana avukatları tarafından avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenmektedir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir danışmanlık yani hukuki yardımı ve meblağı veyahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan avukatlık  anlaşmaları, genel hükümlere göre ispatlanmaktadır. Mevcut yasaya aykırı değilse  şarta bağlı şekilde yapılan avukatlık sözleşmeleri geçerlidir.

Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder. Şu kadar ki, adli müzaharet bürosu yahut baro başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özürü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin veya haklı özürün takdiri avukatı tayin eden makama aittir

Avukatlık Kanunu md. 41

Avukatlar ya da Adana avukatları üzerine almış olduğu işten istifa ettiğinde vekalet ücretinin nasıl ödeneceği sorunu ortaya çıkacaktır. Bu durumda  taraflar yani avukat ile müvekkil  arasındaki vekalet sözleşmesi ve istifa sebebine göre vekalet ücretine hak kazanılıp kazanılmayacağı belirlenebilir. Yani adana avukatlarının yaptığı ücret sözleşmesinde istifa durumunda ne kadar ücret ödeneceği yazıyorsa o şekilde ücret ödenir.

Adana Avukatlık Hukuk Bürosu Sözleşme Yargıtay Kararı

Avukatlık (vekalet ) sözleşmesi  yargıtay kararı

ÖZET: Adana Avukatlık Sözleşmenin feshi yetkisinin taraflara tanınmış olması karşısında artık kusur durumuna bakılmaksızın sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar dava ve icra takipleri ve buna bağlı hukuk ve ceza davaları nedeniyle tamamlanmış işlerde sözleşme hükümlerine göre hak ettiği ücretin tamamını, tamamlanmamış işlerde ise davacının harcadığı emek ve mesaisine, yapılan işin niteliği geldiği safha göre hak ve nesafete uygun olarak avukat vekalet ücretleri tespit edilip, tespit edilecek bu miktarların ödetilmesine karar verilmesi gerekir iken, sözleşmedeki ödeme tarihi ibaresinden kastın kesinleşmiş işler olduğu yönünde değerlendirme yapılarak, davacının vekalet sözleşmesinin feshedildiği 31.01.2013 tarihi itibariyle kesinleşmiş dosyalardan talep edebileceği alacak tutarının bilirkişi raporuna göre hesaplanıp, işbu rapora göre yanlış değerlendirme ile karar verilmesi usule ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

….. Davacı avukat … ile davalı Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği-MESAM arasında imzalanan 12.04.2011 tarihli  Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nin 7.maddesinde; “…ADANA HUKUK BÜROSUNA, sözleşme yılı için her ayın ilk günü peşin ve net 6.160,00TL (Altı Bin Yüz Altmış Türk Lirası) MESAM tarafından ödenir. Ayrıca her türlü dava, takip ve hukuksal işlem için ödeme tarihinde yürürlükte olan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen ücret, hiçbir indirime ve eksiltmeye tabi tutulmaksızın, peşin ve net olarak ADANA HUKUK BÜROSUNA’na ödenir…”,

8. maddesinde ise ; “… İşbu sözleşmenin geçerlilik süresi 31.01.2011 tarihinden başlamak üzere bir yıldır. Taraflar bu sürenin bitiminden bir ay öncesine kadar fesih bildiriminde bulunmadıkları takdirde, sözleşme aylık sabit ücret taraflarca tekrar belirlenerek aynı şartlarla bir yıl uzar. Bu hükme istinaden sözleşmenin MESAM tarafından feshedilmesi halinde, ADANA HUKUK BÜROSUNA o güne kadar yürüttüğü dava ve icra takipleri ile ilgili olarak bu sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde ücret ödenir.” hükmüne yer verilmiş olduğu görülmüştür.

 Taraflar arasında imzalanan davaya konu sözleşmenin 8.maddesi taraflara fesih yetkisi tanımaktadır. Sözleşmenin MESAM tarafından feshi halinde ücretin sözleşmedeki hükümlere göre ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede ücret ödemesine ilişkin atıf yapılan sözleşmenin 7.maddesinde yer verilen “ödeme tarihi” ibaresinden kastın ne olduğu açık ve net olmayıp, adana avukatlık sözleşme kapsamından da anlaşılamamıştır.

Bu durumda sözleşmenin feshi yetkisinin taraflara tanınmış olması karşısında artık kusur durumuna bakılmaksızın sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar dava ve icra takipleri ve buna bağlı hukuk ve ceza davaları nedeniyle tamamlanmış işlerde sözleşme hükümlerine göre hak ettiği ücretin tamamını, tamamlanmamış işlerde ise davacının harcadığı emek ve mesaisine, yapılan işin niteliği geldiği safhaya göre hak ve nesafete uygun olarak vekalet ücretleri tespit edilip, tespit edilecek bu miktarların ödetilmesine karar verilmesi gerekirken, sözleşmedeki ödeme tarihi ibaresinden kastın kesinleşmiş işler olduğu yönünde değerlendirme yapılarak, davacının vekalet sözleşmesinin feshedildiği 31.01.2013 tarihi itibariyle kesinleşmiş dosyalardan talep edebileceği alacak tutarının bilirkişi raporuna göre hesaplanıp, işbu rapora göre yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 3.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 9426 Karar: 2020 / 6410 Karar Tarihi: 11.11.2020

Adana Boşanma Avukatı

Aile Hukuku

Aile Hukuku boşanma davalarını da içine alan oldukça geniş bir medeni hukuk dalıdır. Boşanma davaları aile hukukundan kaynaklanan başlıca dava türlerinden biridir. Adana da boşanmak isteyen birinin davası Adana boşanma avukatı tarafından açılır. Boşanma davaları açılmadan önce ilk dikkat edilmesi gereken nokta görev ve yetki unsurudur. Yani boşanma davasının hangi mahkemede ve nerede açılacağı hususudur.  

Boşanma davalarında yetkili mahkeme 4721 sayılı kanunda şu şekilde belirlenmiştir;

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (4721 S. K. m. 168)”  Yerleşim yeri ise 4721 sayılı kanunun 19. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır. “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. (4721 S. K. m. 19)”

4721 S.K. MD. 168,19

Boşanma davalarında görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

4787 S. K. m. 4

Boşanma davalarının bu alanda uzman adana boşanma avukatı vasıtası ile açılması faydalı olacaktır. Çünkü adana boşanma avukatı ya da adana boşanma avukatları bu davalarda uzmandır. İlerleyen süreçlerde hak kaybına uğramamak adına boşama avukatı gereklidir. Aile hukukundan ortaya çıkan davalar sadece boşanma ile sınırlı değildir. Boşanma davaları dışında başlıca velayet davaları, boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları, nafaka davaları, babalık davaları da aile mahkemelerinde görülür.

Bir diğer husus ise boşanma davalarının dayandığı sebep ve ispatı noktasıdır. İşte bu noktada dava açanların sıkıntı yaşaması muhtemeldir. Çünkü boşanma sebep ve gerekçelerinin dava sürecinde  ispatlanması gerekir. Ayrıca boşanma davaları usul kurallarına göre yürür. Adana boşanma avukatı usul kurallarına hakim olduğu için sizin haklarınızı daha iyi koruyacaktır. Adana boşanma avukatları ofisleri yani Adana hukuk büroları seyhan Adana’da faaliyet gösterir. Boşanma davaları sürecine ilişkin bilgiler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.

Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Boşanma davaları sonucu açısından da önemli davalardandır. Çünkü boşanma ile birlikte müşterek çocuk varsa velayetleri, kusurlu olan tarafın tazminat ödemesi  ve nafaka gündeme gelmektedir.  Boşanma davası neticesinde maddi açıdan yıpratıcı olabilmektedir.  Ancak Adana boşanma avukatı vasıtası ile açılan boşanma davası sürecinde daha sağlıklı ilerlemek mümkündür.  Boşanma sonucunda boşanan kişilerin kişisel durumuna ilişkin kanun hükmü aşağıda alıntılanmıştır.

“Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.”

4721 S. K. m. 173
avukat kimdir